Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Dunikowskiego przy stacji paliw w Kedzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.34.2019.RM

Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych w latach 2019-2020 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.29.2019.AW

Dostawa oraz montaż wyposażenia do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piotra Skargi 25 w ramach projektu pod nazwą: Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy współfiansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, oś priotytetowa 7.6 - Konkurencyjny rynek pracy, Godzenie życia prywatnego i zawodowego. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.27.2019.AS

Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem - III postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.28.2019.KM

Wykonanie placu zabaw przy Domu Kultury w Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.22.2019.DB

Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej (w tym ornitologicznej) i opracowanie planu ochrony bioróżnorodności na potrzeby opracowania projektowego zieleni wraz z modernizacją ciągów pieszo-rowerowych w zabytkowym parku miejskim Planty Koźla - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.26.2019.AS

Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem - II postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.21.2019.KM

Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Lenartowice - rejon ul. Połanieckich Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.17.2019.DM

Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej (w tym ornitologicznej) i opracowanie planu ochrony bioróżnorodności na potrzeby opracowania projektowego zieleni wraz z modernizacją ciągów pieszo-rowerowych w zabytkowym parku miejskim Planty Koźla Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.20.2019.AS

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Lenartowice - rejon ul. Połanieckich Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.15.2019.DM

Utrzymanie czystości cmentarza wojennego przy al. Jana Pawła II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.18.2019.AH

Roboty budowlane w ramach zadania pn.: Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy - część 1: Rozbudowa istniejącej sieci 0,4 kV oświetlenia ulicznego o oświetlenie mostku w ciągu ul. Nałkowskiej, część 2: Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic Tołstoja i Nowowiejskiej w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.12.2019.KM

Dostawa oraz montaż wyposażenia do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piotra Skargi 25 w ramach projektu pod nazwą: Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy współfiansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, oś priotytetowa 7.6 - Konkurencyjny rynek pracy, Godzenie życia prywatnego i zawodowego. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.16.2019.KM

Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa dla Publicznego Przedszkola Nr 10 prowadzonego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu pod nazwą Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej. - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.13.2019.AS

Dostawa pomocy dydaktycznych/zabawek do Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piotra Skargi 25, 47-224 Kędzierzyn-Koźle do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.10.2019.AW

Dostawa i montaż kuchni podręcznych do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piotra Skargi 25, 47-224 Kędzierzyn-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.11.2019.AS

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.8.2019.AH

Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.9.2019.KM

Przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w formule zaprojektuj i wykonaj - w ramach zadania: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.7.2019.DM

Doposażenie i remont placów zabaw na os. Kłodnica - doposażenie i remont placu zabaw przy ul. Jana Cybisa - wymiana starych i zużytych urządzeń zabawowych na nowe, utworzenie strefy fitness Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.5.2019.AS

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci powstałych na terenach będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle niezarządzanych przez inne podmioty. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.4.2019.AW

Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa dla Publicznego Przedszkola Nr 10 prowadzonego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu pod nazwą Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.134.2018.AS

Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.:Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK na osiedlu Rogi w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.132.2018.KM

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej w Kędzierzynie-Koźlu - Etap II - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.133.2018.DB

Dostawa pomocy dydaktycznych/zabawek do Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu ul. Piotra Skargi 25 do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat MALUCH+ 2018 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.131.2018.AW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...