Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa pomocy dydaktycznych/zabawek do Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piotra Skargi 25, 47-224 Kędzierzyn-Koźle do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.10.2019.AW

Dostawa i montaż kuchni podręcznych do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piotra Skargi 25, 47-224 Kędzierzyn-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.11.2019.AS

Przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w formule zaprojektuj i wykonaj - w ramach zadania: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.7.2019.DM

Doposażenie i remont placów zabaw na os. Kłodnica - doposażenie i remont placu zabaw przy ul. Jana Cybisa - wymiana starych i zużytych urządzeń zabawowych na nowe, utworzenie strefy fitness Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.5.2019.AS

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci powstałych na terenach będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle niezarządzanych przez inne podmioty. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.4.2019.AW

Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa dla Publicznego Przedszkola Nr 10 prowadzonego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu pod nazwą Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.134.2018.AS

Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.:Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK na osiedlu Rogi w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.132.2018.KM

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej w Kędzierzynie-Koźlu - Etap II - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.133.2018.DB

Dostawa pomocy dydaktycznych/zabawek do Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu ul. Piotra Skargi 25 do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat MALUCH+ 2018 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.131.2018.AW

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy: Część nr 1 - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Sławięcickiej na wysokości posesji nr 73 w Kędzierzynie-Koźlu Część nr 2 - Budowa oświetleń przejść dla pieszych w ul. Zwycięstwa i Tuwima w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.127.2018.AH

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Domu Dziennego Pobytu nr 2 przy ul. Piramowicza 27 w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.129.2018.DM

Przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z altaną ogrodową na Plantach Miejskich w formule zaprojektuj i wykonaj - w ramach zadania: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności bilogicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.125.2018.DM

Wykonanie robót budowlanych - realizacja otwartego basenu i basenów krytych przy ulicy Mostowej w Kędzierzynie- Koźlu w celu utworzenia Kędzierzyńsko - Kozielskie Centrum Aktywności w ramach zadania budżetowego: Kędzierzyńsko- Kozielskie Centrum Aktywności Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.128.2018.AS

Zakup sprzętu komuterowego i oprogramowania Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.130.2018.AH

Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z MDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.126.2018.AW

Dostawa replik w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego- IV POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.123.2018.DB

Dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piotra Skargi 25 do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+'' 2018. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.124.2018.AW

Dostawa i montaż reagałów przesuwnych do dwóch pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.122.2018.KM

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej w Kędzierzynie-Koźlu - Etap II - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.121.2018.DB

Modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3 w Kedzierzynie-Koźlu w ramach zadania: Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.120.2018.AH

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przystani kajakowej w Sławięcickim Parku w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.119.2018.AH

Dostawa replik w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego- III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.118.2018.DB

Dostawa w 2019 r. energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.106.2018.KM

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej w Kędzierzynie-Koźlu - Etap II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.116.2018.DB

Remont pomnika na placu Pamięci Rodła wraz z ułożeniem kostki brukowej przy pomniku Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.113.2018.AW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...