Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.78.2020.AW

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ścieżki pieszo - rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.68.2020.KM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Wałowej (część I), przebudowy ul. Nektarowej (część II) oraz przebudowy ul. Gajdzika (III część) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.65.2020.KM

Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.71.2020.AW

Przebudowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Chemików Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.67.2020.AH

Budowa młodzieżowej strefy rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.64.2020.RM

Roboty budowlane w ramach zadania: PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.66.2020.AW

Dostawa mebli oraz krzeseł do pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2, ul. Grzegorza Piramowicza 32 oraz budynku Osiedlowego Domu Kultury w Kłodnicy przy ul. Kłodnickiej 38A w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.69.2020.DM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.63.2020.DM

Zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz kursy i szkolenia doskonalące nauczycieli/terapeutów w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z projektu pn. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.51.2020.KM

Oświetlenie drogi, wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Herberta oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.55.2020.DM

Wykonanie w formule zaprojektuj i wykonaj przebudowy i budowy modelowych miejskich centrów ochrony różnorodności biologicznej w ramach realizacji projektu: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa oplskiego - etap III - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.59.2020.AH

Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa dla Publicznego Przedszkola Nr 10 prowadzonego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu pod nazwą Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej. - IV POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.61.2020.KM

Utrzymanie czytsości cmentarza wojennego przy al. Jana Pawła II w tym koszenie, zbieranie liści. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.58.2020.RM

Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej. Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.60.2020.RM

Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.54.2020.AW

Wykonanie projektu nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu - dokumentacja projektowa zieleni - w ramach projektu: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.46.2020.AH

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 (piwnica, parter i I piętro) w ramach zadania :,, Pt i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.50.2020.AW

Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap III - doposażenie obiektów (w część doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo- sprawnościowe, głównie dla dzieci w wieku 3+ i 5+) - IV POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.48.2020.DM

Budowa mini tężni solankowej na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Kośnego - etap II - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.52.2020.DM

Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej. Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.45.2020.RM

Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem - II Postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.53.2020.RM

Prace interwencyjne wcześniej nieprzewidziane z zakresu pielęgnacji i nasadzeń zieleni - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.49.2020.AH

Wykonanie w formule zaprojektuj i wykonaj przebudowy i budowy modelowych miejskich centrów ochrony różnorodności biologicznej w ramach realizacji projektu: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa oplskiego - etap III - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.47.2020.AH

Budowa kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenu w rejonie budynku przy ul. Modrzejewskiej 4 w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.38.2020.KM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...