Ogłoszenie nr 561154-N-2020 z dnia 2020-07-14 r.

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych: Zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz kursy i szkolenia doskonalące nauczycieli/terapeutów w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z projektu pn. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II - II POSTĘPOWANIE.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 09 – Wysoka jakość edukacji, Rozwój edukacji, Wsparcie edukacji przedszkolnej.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 52450700000000, ul. ul. Piramowicza  32 , 47-200  Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 40 34 451, e-mail zp@kedzierzynkozle.pl, faks 77 40 34 451.
Adres strony internetowej (URL): http//przetargi.kedzierzynkozle.pl; https://e-propublico.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http//przetargi.kedzierzynkozle.pl; https://e-propublico.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http//przetargi.kedzierzynkozle.pl; https://e-propublico.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://e-propublico.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w języku polskim, należy złożyć w formie pisemnej (forma papierowa)-osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres podany powyżej.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w języku polskim, należy złożyć: 1) w formie pisemnej (forma papierowa)-osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub 2)w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy https://e-propublico.pl/
Adres:
Adres: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32/pok. 419, IIIp, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz kursy i szkolenia doskonalące nauczycieli/terapeutów w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z projektu pn. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II - II POSTĘPOWANIE.
Numer referencyjny: ZP.271.1.75.2020.KM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ I: Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi do gabinetów logopedycznych i terapeutycznych w przedszkolach . Zakres zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę (w przypadku konieczności dokonania montażu także montaż) pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi do gabinetów: logopedycznego, terapeutycznego w przedszkolach ogólnodostępnych i przedszkolach integracyjnych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle; CZĘŚĆ II: Specjalistyczny sprzęt i narzędzia wraz ze specjalistycznym szkoleniem z zakresu stosowania tego sprzętu i narzędzi w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi – terapia i trening Biofeedback. Zakres zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę (w przypadku konieczności dokonania montażu także montaż) specjalistycznego sprzętu lub narzędzi wraz z przeprowadzeniem specjalistycznego szkolenia z zakresu stosowania i obsługi sprzętu do terapii i treningu Biofeedback oraz specjalistycznego sprzętu (pomocy dydaktycznych) z zakresu aktywnego treningu słuchowego wraz ze specjalistycznym szkoleniem ze stosowania tego sprzętu. CZĘŚĆ III: Specjalistyczny sprzęt i narzędzia do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach. Zakres zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę (w przypadku konieczności dokonania montażu także montaż) sprzętu lub narzędzi do zajęć gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle; CZĘŚĆ IV: Specjalistyczny sprzęt komputerowy i narzędzia do przedszkoli. Zakres zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę (w przypadku konieczności dokonania montażu także montaż) pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu komputerowego lub narzędzi do gabinetów: logopedycznego, terapeutycznego w przedszkolach ogólnodostępnych i przedszkolach integracyjnych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle; CZĘŚĆ V: Specjalistyczny sprzęt i narzędzia wraz ze specjalistycznym szkoleniem z zakresu stosowania tego sprzętu i narzędzi w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi – terapia i trening słuchowy. Zakres zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę (w przypadku konieczności dokonania montażu także montaż) specjalistycznego sprzętu (pomocy dydaktycznych) z zakresu aktywnego treningu słuchowego wraz ze specjalistycznym szkoleniem ze stosowania tego sprzętu. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA (dla wszystkich części): 1) Ilekroć w SIWZ użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”. Jeżeli w SIWZ użyto w szczególności nazw producentów urządzeń lub materiałów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i sprzętu innych producentów o parametrach lepszych/nie gorszych niż przedstawione w SIWZ. Zamienne urządzenia, materiały, sprzęt przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, rezultaty jakiej mają służyć materiały pierwotnie przewidziane. 2) Wykonawca może zaproponować rozwiązania/produkty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ. 3) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. 4) Wykonawca może zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak jego obowiązkiem jest udowodnienie równoważności; 5) W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek mogących potwierdzić spełnienie wymagań; 6) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego; 7) Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 8) Zgodnie z art. 30 ust 4 Ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a także tam gdzie występuje nazwa/firma producenta danego produktu, wskazuje się, iż dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”. 1. Zamienne urządzenia, materiały, sprzęt przyjęte do wyceny: 1) winny spełniać funkcję jakiej mają służyć materiały pierwotnie przewidziane, 2) winny spełniać normy, parametry, standardy wskazane przez Zamawiającego, 3) winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, sprzętem i materiałami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, 4) nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu. 2. Zaproponowane w opisie j.w. urządzenia, materiały, sprzęt są tylko przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń, materiałów, sprzętu mających parametry lepsze od opisanych w SIWZ lub spełniających parametry techniczne, eksploatacyjne i wymiary określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39162110-9
39162000-5
39524900-6
31710000-6
38000000-5
30213100-6
30210000-4
48000000-8
32000000-3
33155000-1
37400000-2
33196200-2
80000000-4
80500000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 45
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy zrealizować w terminie 1) Dla części 1, 3 i 4 - do 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, 2) Dla części 2 i 5 - do 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, przy czym szkolenie, o którym mowa w Załączniku 1b i 1e Wykonawca winien jest przeprowadzić nie później niż 31 grudnia 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW. Wraz z ofertą należy złożyć: dla części nr 1: załącznik nr 1a, dla części nr 2: załącznik 1b, dla części nr 3: załącznik 1c, dla części nr 4: załącznik 1d, dla części 5: załącznik 1e - Szczegółowa specyfikacja dostaw z cenami jednostkowymi ;2. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 3 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.4. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.5.Z uwagi na brak określenia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (pkt III. 3 ogłoszenia)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) Dla części 1 - 8 000.00 PLN (słownie: osiem tysięcy zł 00/100 PLN). 2) Dla części 2 - 600.00 PLN (słownie: sześćset zł 00/100 PLN). 3) Dla części 3 - 1 000.00 PLN (słownie: tysiąc zł 00/100 PLN). 4) Dla części 4 - 800.00 PLN (słownie: osiemset zł 00/100 PLN). 5) Dla części 5 - 500.00 PLN (słownie: pięćset zł 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt 10.4 ppkt 2-5 należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty wadium. 7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena całkowita brutto60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Podstawa zakres, charakter i warunki wprowadzania zmian zostały wskazane w istotnych postanowieniach umowy część II SIWZ Istotne postanowienia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
„Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-338.; 2. Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, adres e-mail: inspektor@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-346; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 13/10 ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 12. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi do gabinetów logopedycznych i terapeutycznych w przedszkolach .
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę (w przypadku konieczności dokonania montażu także montaż) pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi do gabinetów: logopedycznego, terapeutycznego w przedszkolach ogólnodostępnych i przedszkolach integracyjnych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle; 2. Dostawa obejmuje wyposażenie gabinetów oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu lub narzędzi, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1a do oferty - Szczegółowa specyfikacja dostaw z cenami jednostkowymi. 3. Każdy oferowany przez Wykonawcę towar musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie. 4. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. 5. Sprzęt i pomoce dydaktyczne muszą posiadać odpowiednie atesty. 6. Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną załączone do towarów będących przedmiotem oferty. 7. Na dostarczony sprzęt oraz na pomoce dydaktyczne będzie udzielony co najmniej 2 letni okres gwarancyjny. 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Wykonawcę i montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach wskazanych przez zamawiającego. 9. Jako dostawę należy rozumieć zakup poszczególnych produktów, transport, wniesienie ich do poszczególnych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, montaż, usunięcie i wywóz opakowań, uprzątnięcie pomieszczeń, a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zamawiającemu jako funkcjonalnej i sprawnej. 10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia pomocy dydaktycznych i sprzętu zgodnych, pod względem jakości, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w Załączniku nr 1a. 11. Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja powołana przez Zamawiającego, która zobowiązana jest sprawdzić wyposażenie pod względem ilościowym i pokwitować ich odbiór. 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik 1a do oferty_ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOSTAW Z CENAMI JEDNOSTKOWYMI, cz. II SIWZ Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną część SIWZ. 13. Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu określonego w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, polegającego na tym, że osoby zaangażowane w realizację zamówienia były zatrudnione na umowie o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 917 z późn. zm).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162110-9, 39162000-5, 39524900-6, 38000000-5, 48000000-8, 32322000-6, 38652100-1, 33155000-1, 37400000-2, 33196200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena całkowita brutto60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie należy zrealizować w terminie do 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.


Część nr: 2Nazwa: Specjalistyczny sprzęt i narzędzia wraz ze specjalistycznym szkoleniem z zakresu stosowania tego sprzętu i narzędzi w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi – terapia i trening Biofeedback. 1. Zakres zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę (w przypadku konieczności dokonania montażu także montaż) specjalistycznego sprzętu lub narzędzi wraz z przeprowadzeniem specjalistycznego szkolenia z zakresu stosowania i obsługi sprzętu do terapii i treningu Biofeedback oraz specjalistycznego sprzętu (pomo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę (w przypadku konieczności dokonania montażu także montaż) specjalistycznego sprzętu lub narzędzi wraz z przeprowadzeniem specjalistycznego szkolenia z zakresu stosowania i obsługi sprzętu do terapii i treningu Biofeedback oraz specjalistycznego sprzętu (pomocy dydaktycznych) z zakresu aktywnego treningu słuchowego wraz ze specjalistycznym szkoleniem ze stosowania tego sprzętu. 2. Dostawa obejmuje zakup oraz dostawę specjalistycznego sprzętu lub narzędzi wraz z przeprowadzeniem specjalistycznego szkolenia z zakresu stosowania i obsługi sprzętu do terapii i treningu, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1b do oferty - Szczegółowa specyfikacja dostaw. 3. Sprzęt informatyczny będący przedmiotem zamówienia: musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji producenta i wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Dotyczy to również oprogramowania. Klucz licencyjny w przeszłości nieaktywowany. System operacyjny legalny posiadający wymagane atrybuty legalności producenta. Zamawiający podkreśla, że oczywistym jest fakt dostarczenia legalnego oprogramowania. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnego sprawdzenia dostarczonego oprogramowania u producenta. 5. Wykonawca zapewni: 1) możliwość telefonicznego lub poprzez stronę internetową sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela, 2) dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu urządzenia. 7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych, niż podane przez Zamawiającego jako minimalne. 8. Każdy oferowany przez Wykonawcę towar musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie. 9. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. 10. Sprzęt i pomoce dydaktyczne muszą posiadać odpowiednie atesty. 11. Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną załączone do towarów będących przedmiotem oferty. 12. Na dostarczone sprzęt oraz na pomoce dydaktyczne będzie udzielony co najmniej 2 letni okres gwarancyjny. 13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Wykonawcę i montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach wskazanych przez zamawiającego. 14. Jako dostawę należy rozumieć zakup poszczególnych produktów, transport, wniesienie ich do poszczególnych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, montaż, usunięcie i wywóz opakowań, uprzątnięcie pomieszczeń, a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zamawiającemu jako funkcjonalnej i sprawnej. 15. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia pomocy dydaktycznych i sprzętu zgodnych, pod względem jakości, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w Załączniku nr 1b. 16. Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja powołana przez Zamawiającego, która zobowiązana jest sprawdzić wyposażenie pod względem ilościowym i pokwitować ich odbiór. 17. Szkolenia przeprowadzone zostaną w siedzibie wskazanej przez Zamawiającego bądź on-line, zgodnie z opisem zawartym w Załączniku 1b. 18. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia dokumentu (certyfikatu, dyplomu) potwierdzającego ukończenie przez uczestnika szkolenia. Wystawienie dokumentu Zamawiający uzna jako odbiór przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym przeprowadzenia szkolenia wyszczególnionym w Załączniku 1b. 19. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik 1b do oferty_ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOSTAW Z CENAMI JEDNOSTKOWYMI, cz. II SIWZ Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną część SIWZ. 20. Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu określonego w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, polegającego na tym, że osoby zaangażowane w realizację zamówienia były zatrudnione na umowie o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 917 z późn. zm).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162110-9, 39162000-5, 39524900-6, 31710000-6, 38000000-5, 30213100-6, 30210000-4, 48000000-8, 32000000-3, 33155000-1, 37400000-2, 33196200-2, 80000000-4, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena całkowita brutto60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie należy zrealizować w terminie do 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, przy czym szkolenie, o którym mowa w Załączniku 1b Wykonawca winien jest przeprowadzić nie później niż 31 grudnia 2020 r.


Część nr: 3Nazwa: Specjalistyczny sprzęt i narzędzia do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę (w przypadku konieczności dokonania montażu także montaż) sprzętu lub narzędzi do zajęć gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle; 2. Dostawa obejmuje wyposażenie gabinetów oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu lub narzędzi, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1c do oferty - Szczegółowa specyfikacja dostaw z cenami jednostkowymi. 3. Każdy oferowany przez Wykonawcę towar musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie. 4. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. 5. Sprzęt i pomoce dydaktyczne muszą posiadać odpowiednie atesty. 6. Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną załączone do towarów będących przedmiotem oferty. 7. Na dostarczone sprzęt oraz na pomoce dydaktyczne będzie udzielony co najmniej 2 letni okres gwarancyjny. 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Wykonawcę i montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach wskazanych przez zamawiającego. 9. Jako dostawę należy rozumieć zakup poszczególnych produktów, transport, wniesienie ich do poszczególnych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, montaż, usunięcie i wywóz opakowań, uprzątnięcie pomieszczeń, a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zamawiającemu jako funkcjonalnej i sprawnej. 10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia pomocy dydaktycznych i sprzętu zgodnych, pod względem jakości, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w Załączniku nr 1c. 11. Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja powołana przez Zamawiającego, która zobowiązana jest sprawdzić wyposażenie pod względem ilościowym i pokwitować ich odbiór. 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik 1c do oferty_SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOSTAW Z CENAMI JEDNOSTKOWYMI, cz. II SIWZ Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną część SIWZ. 13. Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu określonego w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, polegającego na tym, że osoby zaangażowane w realizację zamówienia były zatrudnione na umowie o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 917 z późn. zm).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162110-9, 39162000-5, 39524900-6, 33155000-1, 37400000-2, 33196200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena całkowita brutto60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie należy zrealizować w terminie do 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,


Część nr: 4Nazwa: Specjalistyczny sprzęt komputerowy i narzędzia do przedszkoli.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę (w przypadku konieczności dokonania montażu także montaż) pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu komputerowego lub narzędzi do gabinetów: logopedycznego, terapeutycznego w przedszkolach ogólnodostępnych i przedszkolach integracyjnych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle; 2. Dostawa obejmuje wyposażenie gabinetów oraz zakup sprzętu lub narzędzi, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1d do oferty - Szczegółowa specyfikacja dostaw z cenami jednostkowymi. 3. Sprzęt informatyczny będący przedmiotem zamówienia: musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji producenta i wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Dotyczy to również oprogramowania. Klucz licencyjny w przeszłości nieaktywowany. System operacyjny legalny posiadający wymagane atrybuty legalności producenta. Zamawiający podkreśla, że oczywistym jest fakt dostarczenia legalnego oprogramowania. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnego sprawdzenia dostarczonego oprogramowania u producenta. 5. Wykonawca zapewni: 3) możliwość telefonicznego lub poprzez stronę internetową sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela, 4) dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu urządzenia. 6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych, niż podane przez Zamawiającego jako minimalne. 7. Każdy oferowany przez Wykonawcę towar musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie. 8. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. 9. Sprzęt i pomoce dydaktyczne muszą posiadać odpowiednie atesty. 10. Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną załączone do towarów będących przedmiotem oferty. 11. Na dostarczone sprzęt będzie udzielony co najmniej 2 letni okres gwarancyjny. 12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Wykonawcę i montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach wskazanych przez zamawiającego. 13. Jako dostawę należy rozumieć zakup poszczególnych produktów, transport, wniesienie ich do poszczególnych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, montaż, usunięcie i wywóz opakowań, uprzątnięcie pomieszczeń, a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zamawiającemu jako funkcjonalnej i sprawnej. 14. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia pomocy dydaktycznych i sprzętu zgodnych, pod względem jakości, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w Załączniku nr 1d. 15. Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja powołana przez Zamawiającego, która zobowiązana jest sprawdzić wyposażenie pod względem ilościowym i pokwitować ich odbiór. 16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik 1d do oferty_ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOSTAW Z CENAMI JEDNOSTKOWYMI, cz. II SIWZ Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną część SIWZ. 17. Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu określonego w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, polegającego na tym, że osoby zaangażowane w realizację zamówienia były zatrudnione na umowie o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 917 z późn. zm).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162110-9, 39162000-5, 32322000-6, 38652100-1, 30213100-6, 30210000-4, 48000000-8, 32000000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena całkowita brutto60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie należy zrealizować w terminie do 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.


Część nr: 5Nazwa: Specjalistyczny sprzęt i narzędzia wraz ze specjalistycznym szkoleniem z zakresu stosowania tego sprzętu i narzędzi w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi – terapia i trening słuchowy.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę (w przypadku konieczności dokonania montażu także montaż) specjalistycznego sprzętu (pomocy dydaktycznych) z zakresu aktywnego treningu słuchowego wraz ze specjalistycznym szkoleniem ze stosowania tego sprzętu. 2. Dostawa obejmuje zakup oraz dostawę specjalistycznego sprzętu lub narzędzi wraz z przeprowadzeniem specjalistycznego szkolenia z zakresu stosowania i obsługi sprzętu do terapii i treningu, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1e do oferty - Szczegółowa specyfikacja dostaw. 3. Sprzęt informatyczny będący przedmiotem zamówienia: musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji producenta i wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Dotyczy to również oprogramowania. Klucz licencyjny w przeszłości nieaktywowany. System operacyjny legalny posiadający wymagane atrybuty legalności producenta. Zamawiający podkreśla, że oczywistym jest fakt dostarczenia legalnego oprogramowania. 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych, niż podane przez Zamawiającego jako minimalne. 5. Każdy oferowany przez Wykonawcę towar musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie. 6. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. 7. Sprzęt i pomoce dydaktyczne muszą posiadać odpowiednie atesty. 8. Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną załączone do towarów będących przedmiotem oferty. 9. Na dostarczone sprzęt oraz na pomoce dydaktyczne będzie udzielony co najmniej 2 letni okres gwarancyjny. 10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Wykonawcę i montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach wskazanych przez zamawiającego. 11. Jako dostawę należy rozumieć zakup poszczególnych produktów, transport, wniesienie ich do poszczególnych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, montaż, usunięcie i wywóz opakowań, uprzątnięcie pomieszczeń, a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zamawiającemu jako funkcjonalnej i sprawnej. 12. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia pomocy dydaktycznych i sprzętu zgodnych, pod względem jakości, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w Załączniku nr 1e. 13. Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja powołana przez Zamawiającego, która zobowiązana jest sprawdzić wyposażenie pod względem ilościowym i pokwitować ich odbiór. 14. Szkolenia przeprowadzone zostaną w siedzibie wskazanej przez Zamawiającego bądź on-line, zgodnie z opisem zawartym w Załączniku 1e. 15. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia dokumentu (certyfikatu, dyplomu) potwierdzającego ukończenie przez uczestnika szkolenia. Wystawienie dokumentu Zamawiający uzna jako odbiór przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym przeprowadzenia szkolenia wyszczególnionym w Załączniku 1e. 16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik 1e do oferty_ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOSTAW Z CENAMI JEDNOSTKOWYMI, cz. II SIWZ Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną część SIWZ. 17. Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu określonego w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, polegającego na tym, że osoby zaangażowane w realizację zamówienia były zatrudnione na umowie o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 917 z późn. zm).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162110-9, 39162000-5, 31710000-6, 48000000-8, 33196200-2, 80000000-4, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena całkowita brutto60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie należy zrealizować w terminie do 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, przy czym szkolenie, o którym mowa w Załączniku 1e Wykonawca winien jest przeprowadzić nie później niż 31 grudnia 2020 r.